Deklaracja „Wiara Katolicka podstawą Idei Narodowej”

Jesteśmy katolikami nie tylko dlatego, że Polska jest katolicka, bo gdyby nawet była muzułmańska, prawda nie przestała by być prawdą, tylko trudniejszy i boleśniejszy byłby dla nas, Polaków dostęp do niej. Jesteśmy katolikami nie tylko dlatego, że doktryna katolicka lepiej rozstrzyga trudności a dyscyplina konflikty, ani dlatego, że imponuje nam organizacja hierarchiczna Kościoła zwycięska przez stulecia, ani dlatego wreszcie, że Kościół ocalił i przekazał nam w spuściźnie wszystko to, co w cywilizacji antycznej było jeszcze zdrowe i nie spodlone, ale dlatego, że wierzymy, iż jest Kościołem ustanowionym przez Boga.
Jan Mosdorf, Wczoraj i jutro

Klub imienia Romana Dmowskiego w swojej deklaracji ideowej uznał za fundament zdrowego życia narodowego zasady moralne zawarte w zasadach Wiary Katolickiej i głoszone przez Święty Kościół Katolicki, który po wielekroć w dziejach był ostoją polskości i zapewnił jej przetrwanie w wielu krytycznych momentach naszej historii.
Postawa hierarchów polskiego Kościoła w ostatnim czasie i niemal potępiające stanowisko względem polskiego ruchu narodowego zmusza do szczegółowego zdefiniowania roli Kościoła i Wiary Katolickiej w hierarchii wartości polskiego ruchu narodowego. Jest to potrzeba szczególnie nagląca w obliczu tendencji zmierzających do zsekularyzowania polskiej myśli narodowej.
Naród Polski od zarania dziejów był kształtowany przez zasady Wiary Katolickiej i przez działalność wychowawczą, oświatową i kulturalną struktur Kościoła Katolickiego. Chrzest Polski był wydarzeniem od którego zaczyna się historia polskiego państwa i Narodu. Naród Polski rozumiany jako wspólnota pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych pozostaje narodem katolickim, mimo postępującej sekularyzacji życia publicznego.
Zadaniem narodowców jest walka z niszczącymi duchowe fundamenty życia narodowego tendencjami antykatolickimi, a nie poddawanie się nim. Pojedyncze wypowiedzi hierarchów kościelnych wypowiadających się negatywnie o idei narodowej nie są głosem Kościoła, a tym bardziej głosem dogmatycznym. Nasze przywiązanie do Wiary nie oznacza ślepego posłuszeństwa władzom Kościoła w każdej kwestii, wyłączając zagadnienia zdefiniowane nieomylne przez dogmaty Wiary. Zgoda na zniszczenie moralnych podstaw życia Narodu byłaby zwycięstwem sił liberalnych, od lat zwalczających samo pojęcie Narodu.
Jednocześnie celem naszym jako polskich narodowców pozostaje utworzenie Katolickiego Państwa Narodu Polskiego, państwa integralnie katolickiego, gdzie religia katolicka będzie religią państwową i jedyną uznaną przez państwo, tolerującego jednakże inne wyznania. Kościół katolicki ma pełnić w społeczeństwie przede wszystkim rolę wychowawczą wobec młodzieży oraz ma pełnić rolę strażnika moralności w życiu publicznym.
Zasady Katolickiej Nauki Społecznej: szacunek dla życia ludzkiego, rodziny i wspólnoty narodowej, dbałość o biednych i słabych, podmiotowość jednostki w życiu społecznym oraz solidaryzm społeczny powinny być podstawą życia społeczno-gospodarczego. Obóz narodowy winien stanowczo zwalczać w życiu publicznym oraz chronić własnych aktywistów oraz ideologię przed skażeniem przez wrogie Kościołowi i Narodowi ideologie: liberalizm i socjalizm.
Wielka Polska musi być Katolicka – albo nie będzie jej w ogóle.
Łódź, 25.11.2017 roku
Zjazd Klubu imienia Romana Dmowskiego