List otwarty do ambasadora Hiszpanii ws. ekshumacji gen. Franco

W związku z zapowiedzianą na jutro ekshumacją gen. Francisco Franco z grobu w Dolinie Poległych, z inicjatywy Klubu im. Romana Dmowskiego został wystosowany list otwarty do Ambasadora Hiszpanii w Polsce:

Łódź, dnia 23 października 2019 roku

Jego Ekscelencja
Francisco Javier Sanabria Valderrama
Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce

Ekscelencjo,

W związku z zapowiedzianą przez rząd Królestwa Hiszpanii ekshumacją z grobu w Dolinie Poległych doczesnych szczątków gen. Francisco Franco Bahamonde, regenta Królestwa Hiszpanii, wyrażamy nasz sprzeciw wobec próby zakłamywania historii i naruszania spokoju zmarłych, co jest zjawiskiem obcym naszej cywilizacji.

Jako przedstawiciele narodu, który doświadczał przez kilkadziesiąt lat tragicznych skutków ustroju wdrażanego przez Związek Sowiecki, być może lepiej od zaślepionych ideologicznie przedstawicieli władz hiszpańskich rozumiemy, co groziło Hiszpanii po 1936 roku, a czemu zapobiegły siły prawicowe, kierowane przez generała Franco. I tak wszelkie cierpienia, które w latach ustroju komunistycznego spotykały polskich patriotów, były mizernym cieniem antykościelnego, komunistycznego i anarchistycznego szału, jaki ogarnął tzw. siły republikańskie w trakcie wojny domowej w Hiszpanii. Już w trakcie trwania wojny domowej sytuację w Hiszpanii Polakom przybliżał wybitny  narodowiec, Jędrzej Giertych w książce „Hiszpania bohaterska”.

O ile różnie można patrzeć na ustrój zaprowadzony po 1939 roku w Hiszpanii przez gen. Franco i Falangę Hiszpańską, to nie ulega wątpliwości, że wszystko było lepsze od losu jaki spotkałby Hiszpanię pod rządami Frontu Ludowego, do którego dziedzictwa najwyraźniej odwołuje się premier Sanchez.

Ponadto w cywilizacji łacińskiej, do której należy zarówno Polska, jak i Hiszpania, groby, niezależnie od tego kto w nich spoczywa, są świętością. Naruszanie spokoju zmarłych dla osiągnięcia doraźnych celów politycznych jest barbarzyństwem. Tylko komuniści i naziści chcieli pognębić swoich wrogów nawet po śmierci, czego liczne dowody można po dziś dzień znaleźć w Polsce.

Próby pisania historii na nowo wbrew oczywistym faktom, to metody znane nam z działań władz komunistycznych w naszym kraju w latach 1945-89. Jak widzimy do takich wzorców odwołuje się obecny rząd hiszpański, co jest smutnym obrazem upadku dzisiejszej Europy. Jako przedstawiciele polskiej prawicy przyłączamy się do głosów wszystkich uczciwych Hiszpanów i Europejczyków, protestując przeciwko ekshumacji generała Franco.

Z poważaniem,

Kamil Klimczak, prezes Klubu imienia Romana Dmowskiego
Jan Waliszewski, Akcja Narodowa
Arkadiusz Miksa, Klub imienia Romana Dmowskiego Warszawa
prof. Jacek Bartyzel, wykładowca akademicki, profesor nauk społecznych
prof. Adam Wielomski, wykładowca akademicki, profesor nauk społecznych
Artur Zawisza, poseł na Sejm RP IV i V kadencji

English version

Łódź, 23rd October 2019

His Excellency,
Francisco Javier Sanabria Valderrama
Ambassador of the Kingdom of Spain in Poland

Your Excellency,

Further to the exhumation announced by the Government of the Kingdom of Spain, of the mortal remains of General Francisco Franco Bahamonde, President of the Regency of the Kingdom of Spain, from the grave in the Valley of Fallen, we express our dissent against the attempt to distort the history and disturb the peace of the dead, which seems to be a practice adverse to our civilization.

As representatives of the nation, which for decades had experienced the tragic effects of the political system imposed by the Soviet Union, we may understand better than ideologically blinded representatives of the Spanish authorities, the risks, prevented by right-wing forces led by General Franco, Spain was facing after 1936, better than ideologically blinded representatives of the Spanish authorities. In any manner, all the suffering that Polish patriots experienced in the years of the communist regime may not be compared with the anti-church, communist and anarchist frenzy, which consumed the so-called Republican forces during the Spanish Civil War. Already during the civil war, the situation in Spain was brought to the attention of the Poles by the distinguished nationalist Jędrzej Giertych in his book „Heroic Spain.”

While there might be different points of view on the system introduced by General Franco and the Spanish Phalanx in 1939 in Spain, there can be no doubt that any option was better than the position Spain would have found itself in, under the rules of The Popular Front, whose heritage Prime Minister Sanchez seems to evoke.

Furthermore, in Latin civilization, to which both Poland and Spain belong, graves are sacred regardless of who is buried in them. Violating the peace of the dead to achieve short-term political goals appears to be an uncivilized practice. Only communists and Nazis wanted to oppress their enemies even after their death, the ample evidence of which may still be found in Poland.

The attempts to rewrite history, contradicting obvious facts, were made by communist authorities in Poland in the years 1945-89. Clearly, the present Spanish government refers to such models, which appears to be a sad illustration of the downfall of today’s Europe. As representatives of the Polish right wing, we support the voice of all honest Spaniards and Europeans protesting against the exhumation of General Franco.

Respectfully yours,

Kamil Klimczak, Chairman of Klub imienia Romana Dmowskiego
Jan Waliszewski, Akcja Narodowa
Arkadiusz Miksa, Klub imienia Romana Dmowskiego Warsaw
prof. Jacek Bartyzel, University lecturer, Professor of Social Sciences
prof. Adam Wielomski, University lecturer, Professor of Social Sciences
Artur Zawisza, MP (4th and 5th Parliament)