Powołanie Klubu imienia Romana Dmowskiego

W dniu 2015.11.05 odbyło się spotkanie założycielskie Klubu imienia Romana Dmowskiego, skupiającego narodowców głównie średniego i starszego pokolenia. W trakcie spotkania przyjęto deklarację ideową, którą publikujemy poniżej oraz statut.

Wybrane zostały władze stowarzyszenia, którego prezesem został Kamil Klimczak. Stowarzyszenie znajduje się obecnie w fazie rejestracji.

Deklaracja ideowa Klubu imienia Romana Dmowskiego

Klub imienia Romana Dmowskiego nawiązuje do najlepszych tradycji Obozu Narodowego, szczególnie do myśli naszego patrona – Romana Dmowskiego, jak i wszystkich jego współpracowników i ideowych potomków.

Uznajemy, że fundamentem zdrowego życia narodowego są zasady moralne zawarte w zasadach wiary katolickiej i głoszone Święty Kościół Katolicki, który po wielekroć w dziejach był ostoją polskości i zapewnił jej przetrwanie w wielu krytycznych momentach naszej historii.

Uznajemy, że Naród jako wspólnota pokoleń – przeszłych, obecnych i przyszłych – jest podstawową i najważniejszą wspólnotą społeczną. Domagamy się prymatu interesu narodowego w naszym życiu państwowym i społecznym.

Uznajemy, że obecny demoliberalny ustrój polityczny wyrządza olbrzymie szkody dla Narodu. Domagamy się ustanowienia ustroju, w którym silna władza zabezpieczy rozwój Narodu i realizację polskiego interesu narodowego.

Przez działalność społeczną i rozszerzanie zdrowej tkanki narodowej przeciwstawiamy się niszczącemu więzi narodowe i rodzinne dzikiemu kapitalizmowi i materializmowi oraz kultowi pieniądza. Będziemy walczyć o przywrócenie właściwego miejsca pracy jako służącej zaspokojeniu słusznych ludzkich potrzeb.

Domagamy się przywrócenia słusznego miejsca rodzimej kulturze w naszym życiu narodowym jako duchowej racji życia narodowego i gwarantem uniwersalnych wartości. Kultura musi być zakorzeniona w naszej historii i tradycji oraz niezależna od obcych ośrodków.

Będziemy walczyć o cel, o który walczyły pokolenia narodowców – o Wielką Polskę – Katolickie Państwo Narodu Polskiego.

Łódź, 5 listopada 2015 roku

Krótki komentarz do powyższej deklaracji:

Powyższy tekst jest krótki, dla niektórych może wręcz banalny i zbyt oczywisty jak na dokument, mający wytyczać główne założenia ideologiczne nowo powstałej organizacji, jaką jest stowarzyszenie Klub imienia Romana Dmowskiego.

Jednakże, idea narodowa jest tak wielonurtowa – co zresztą możemy zobaczyć po gronie osób, które tak czy inaczej do dziedzictwa Dmowskiego odwołują. Znajdziemy je nawet w Platformie Obywatelskiej, nie wspominając o formacjach konserwatywnych czy konserwatywno – liberalnych. Stąd konieczność zdefiniowania podstawowych celów i założeń, które byłyby wolne od naleciałości, które czasem wchodziły do założeń narodowych programów politycznych, pod wpływem chwilowej popularności tej czy innej partii czy idei.

Klub grupuje głównie osoby ze średniego i starszego pokolenia narodowców – głównie osoby, które z różnych przyczyn nie znalazły miejsca w żadnych ogólnopolskich bytach o narodowej prowieniencji – a mogą wiele wnieść, do niestety dość ubogiego programowo polskiego ruchu narodowego (nie mam tu na myśli tylko partii o tej nazwie).

Klub imienia Dmowskiego za cel postawił sobie budowanie społecznych podstaw dla realizacji powyższych celów. Nie jest to cel nowy – taki sam cel stawiał sobie 3 lata temu Ruch Narodowy, do którego zresztą Klub przynależy. Główną metodą w zamyśle założycieli ma być samokształcenie członków i upowszechnianie wiedzy o rzeczywistości w społeczeństwie.

Nie jest to może droga z fajerwerkami i tanim efekciarstwem, droga przeorywania świadomości i wykształcania – poprzez zdobyte doświadczenia – rozbudowanego, narodowego programu politycznego. Stąd odniesienia nie tylko do definicji Narodu i prymatu religii katolickiej, ale też do zagadnień ustrojowych, społecznych, gospodarczych i kulturowych.

Czy nie stawiamy sobie zbyt wysokich celów? Nie. W czasach, gdy idea narodowa znajduje się – pomimo dokonywanych w ostatnich latach postępów – w głębokiej defensywie, gdy nawet definicja Narodu Polskiego czy polskiego interesu budzi w szerokich masach wątpliwości – musimy sami znajdować odpowiedź najpierw na pytania proste, a na ich podstawie rozwiązywać zagadnienia złożone, acz fundamentalne dla bytu Narodu i Państwa. Bez poruszania tych zagadnień na najniższym szczeblu, bez samozdefiniowania się – polski ruch narodowy będzie stał w miejscu.

Wierzę, że tworząc organizację prawdziwie narodową, obejmującą całe spektrum narodową (taki swoisty „ruch wszechpolski”) i współpracując z każdym szczerym narodowcem bez uciekania w sekciarstwo przywrócimy idei narodowej należne jej miejsce.

Budowa Wielkiej Polski zaczyna się od nas samych! Przez zwycięstwo w sobie – do zwycięstwa w narodzie!

Kamil Klimczak, prezes Klubu im. Romana Dmowskiego